Přihlášení k prázdninovému provozu pro děti z okolních mateřských školek pro rok 2024

Mateřská škola PASTELKA bude v době letních prázdnin otevřena i pro děti z jiných mateřských škol a to v termínu:

 od 15.7. do 26.7. 2024 (včetně)

Tento provoz je určen pro děti z naší mateřské školy a dětem z jiných mateřských škol. Tento provoz bude z organizačních důvodů částečně omezen.

BĚHEM MĚSÍCE BŘEZNA PROBĚHL PRŮZKUM ZÁJMU RODIČŮ DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A NA „UVOLNĚNÁ“ MÍSTA BUDEME PŘIJÍMAT DĚTI Z JINÝCH MŠ.

ŽÁDOSTI OD RODIČŮ Z JINÝCH MŠ BUDE PANÍ ZÁSTUPKYNĚ PŘIJÍMAT OD 24.4.2024.

Žádost k zápisu na prázdninový provoz bude dostupná na našich webových stránkách od 23.4.2024 v sekci- Naše školka- dokumenty ke stažení

Přijímání bude probíhat takto:

A) Přijímání žádostí k přijetí na prázdninový provoz dětí z jiných MŠ bude probíhat až do naplnění kapacity dětí na období prázdninového (omezeného) provozu. 

B) Přijímání bude probíhat nejpozději do dne 15.5.2024  a to POUZE bude-li stále volná kapacita.

C) V případě naplnění kapacity v dřívějším datumu než je 15.5.2024, nebude možné přijímat další žádosti. 

D) Žádost je třeba přinést buď osobně, nebo ji zaslat přes datovou schránku.

  • V případě zvolení osobního setkání k předání žádosti, je třeba NEJDŘÍVE ZAVOLAT  na číslo : 724831969 (volat až od 13hodiny) a domluvit se na schůzce k předání žádosti.
  • V případě zvolení možnosti zaslání přes datovou schránku doporučuji nejdříve vždy, zavolat či napsat (kontakt v předešlém bodě) a ověřit si zda je volná kapacita a zda tak bude vaše žádost přijata.
  • Žádost k zápisu na prázdninový provoz bude dostupná na našich webových stránkách od 23.4.2024 v sekci- Naše školka- dokumenty ke stažení

E) ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DĚTÍ  DODAJÍ :

  1. VYPLNĚNOU ŽÁDOST (KE STAŽENÍ OD 23.4.2024 )
  2. KOPII EVIDENČNÍHO LISTU VČETNĚ LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ.

F) K žádosti vám bude přiděleno registrační číslo

Doplňující informace:

Seznam dětí (pod přidělenými registračními čísly), jejíž zákonní zástupci se dostaví k platbě na prázdninový provoz, bude zveřejněn na veřejně přístupném místě do 27.5.2024 v mateřské škole (na vratech MŠ) a na webových stránkách mateřské školy: www.mskrupka.cz

Pokud bude Vaše dítě na seznamu,  je potřeba, dostavit se  k peněžnímu vyrovnání neinvestičního poplatku a stravného (vyregulovaného dle našich platných tabulek věkového rozmezí). Datum tohoto vyrovnání bude zveřejněno do 30.5.2024. (předběžně počátkem června).Částky plateb budou specifikovány spolu s vyvěšenými registračními čísly do 27.5.2024. Těmito platbami můžete pověřit i osobu blízkou.

POKUD SE NEDOSTAVÍTE A NEBUDE TAK ZAPLACENO VŠE POTŘEBNÉ, VAŠE ŽÁDOST BUDE ZRUŠENA A NEBUDETE MÍT MOŽNOST PŘIHLÁSIT VAŠE DÍTE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU U NÁS.

O přijetí vašeho dítěte bude po zaplacení všech poplatků a v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.