ZÁPIS do Mateřské školy PASTELKA pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola Pastelka Vás srdečně zve k zápisu!

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 bude s osobní přítomností zákonných zástupců a dětí ve škole. Zápis proběhne v období od 13.5.2024 – 14.5.2024.

ČASOVÝ ROZVRH:

13.5.  od 13:30 do 15:30

14.5. od 10:00 do 16:00

KDE: V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY NA HAMRECH 602

 

Bližší informace a postup:

 • Na školním webu mateřské školy Pastelka mskrupka.cz v sekci NAŠE ŠKOLKA- dokumenty ke stažení (popřípadě zde: 1.žádost-o-přijetí-do-mš-vyhlášený-zápis-2024-25) , si budete moci od 24.4.24 stáhnout Žádost o přijetí. Žádost si můžete osobně vyzvednout i na dni otevřených dveří, dne 24. 4. 2024.
 • Vyplňte modrou propiskou všechna žlutá pole a opatřete vlastnoručním podpisem.
 • U dětského obvodního lékaře nechte potvrdit a vyplnit tiskopis, který je součástí žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Bez vyplnění tohoto tiskopisu nebude možné žádost o přijetí přijmout.
 • Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte, potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování a OP zákonného zástupce.
 • Všechny uvedené dokumenty přineste k zápisu.
 • Zápis proběhne přednostně v čase, který si zákonný zástupce vybere na dni otevřených dveří. Ten proběhne dne 24. 4. 2024 od 8,00 – 11,00 a od 14,30 – 15,45 v budově Mš Pastelka.
 • U zápisu vám bude přidělené registrační číslo.

 

Pokud nemáte možnost si dokument z našich webových stránek vytisknout, nebo přijít na den otevřených dveří, napište na email veronika.helebrantová@zskrupka.cz a domluvíme se na dalším postupu.

 

 • Žádost a veškeré informace v žádosti, včetně lékařského posudku, bude mít rodič (či jiný zákonný zástupce dítěte) řádně vyplněné i s dalšími dokumenty, které jsou důležité k započetí řízení o přijetí, a donese je ve dnech konaného zápisu do MŠ. Pokud nebudou všechny potřebné dokumenty k žádosti předány u zápisu, donese je zákonný zástupce na základě vzájemné domluvy se zástupkyní MŠ, do mateřské školy nejpozději do 16. 5. 2024.
 • Seznam přijatých dětí (zveřejněny budou pouze pod přidělenými registračními čísly) bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy a to nejpozději dne 7. 6. 2024. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odts. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. V případě záporného rozhodnutí (nepřijetí) se zákonný zástupce dostaví v určený den k osobnímu převzetí tohoto rozhodnutí a rozhodnutí mu bude předáno proti podpisu. V případě, že se zákonný zástupce nedostaví k převzetí rozhodnutí, bude mu toto zasláno poštou na doručenku do 30 dnů od podání žádosti. Přijatým dětem  nebude rozhodnutí v písemné podobě jakkoliv doručováno. 
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 je doporučeno absolvovat zákonnému zástupci s osobní přítomností dítěte, které je uvedené v žádosti o přijetí. Zápis proběhne v období od  13-14. května 2024. Bližší informace budou zveřejněny na informačních letáčcích a na webu mateřské školy Pastelka.
 • Ředitel Základní školy a Mateřské školy Krupka, Teplická 400 stanovil následující podmínky a kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Podmínky a kritéria jsou platná od 7. 3. 2024.
  1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
  2. Z ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů,  vyplývá přednostní přijímání dětí v předškolním věku  (tzn. dětí, které v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dosáhly nejméně 5 let věku) a patří do spádové oblasti Mš.
  3. V případě, že během doby vyhlášeného zápisu, dojde k vyčerpání podmínky z bodu 2. a při překročení maximálního počtu přijatých přihlášek k zápisu do mateřské školy, bude ředitel rozhodovat o přijetí dítěte dle tabulky pomocných kritérií (níže). Přednostně, pak bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů v tabulce pomocných kritérií, rozhoduje dřívější datum narození dítěte (tzn. dítě, které je starší).