REŽIMOVÁ OPATŘENÍ K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ NASTAVENÁ MINISTERSTVEM

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE).
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.

VÝŇATEK:

Zvláštní pravidla  pro děti do 6 let v mateřských školách
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.
Výjimky a ústavní péče
• Obecně jsou z povinností vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření a vztahující se k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem i extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 vyjmuty osoby do dovršení 6 let věku (vyjma výše uvedených speciálních pravidel).
• Dále jsou obecně z povinností vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření a vztahující se k příjezdům ze zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem (ale již ne extrémním rizikem!) výskytu onemocnění COVID-19 vyjmuty nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení. Další skupiny osob, na které dopadá výjimka, jsou uvedeny v bodě I.10 ochranného opatření.
• Děti umístěné v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve středisku výchovné péče mají povinnost (příp. jejich zákonní zástupci) v případě, kdy se vracejí do zařízení nebo jsou tam nově přijímány, oznámit řediteli zařízení, že pobývaly mimo ČR v posledních 14 dnech (a v zemi se kterým rizikem), ale pouze za účelem následné samoizolace nebo zajištění testování. Zařízení nezamezuje vstupu dětem, které pobývaly mimo ČR, do doby, kdy předloží negativní test, jelikož to z povahy věci není možné; ochranné opatření nerozšiřuje zákonné důvody umožňující nepřijetí dítěte do zařízení.

 

Prosíme rodiče o plné respektování tohoto nařízení. Děkujeme